بانک رفاه و حق مسکن کارگران
  • صولت مرتضوی اعلام کرد که حداقل حقوق و دستمزد کارگران به نسبت ۳۵ درصد افزایش یافته است. همچنین، نمایندگان کارگران و کارفرمایان با یکدیگر موافقت کرده‌اند که افزایش به آیتم‌های اصلی تمرکز کند. در این زمینه، شورای عالی کار هم هیچ پیشنهاد دیگری ارائه نداد.