بشیر حاجی بیگی
  • بشیر حاجی بیگی گفت: در کشور ما در سال 95 از 2 میلیون و یکصدهزار و 914 واحد خون اهدایی تنها 91 هزار و 319 واحد سهم بانوان بوده است که نشان می دهد تنها 4،38 درصد از سهم اهدای خون در کشور مربوط به بانوان است.