تخریب قالیباف
  • اطرافیان و اعضای دفتر یک کاندیدای ریاست‌مجلس در تماسهای مکرر با منتخبین مجلس بطور سازمان یافته سعی در تخریب محمدباقر قالیباف را دارند.