جرثقیل دروازه ای
  • جرثقیل سقفی که بر پایه استفاده از سازه فلزی و سیستم های مکانیکی و برقی طراحی شده است بر اساس شرایط خاص بهره برداری به اشکال مختلف توسعه یافته و دارای طراحی های مختلفی میباشد.