حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 1400
  • اسماعیلی در گفت وگو با افکار نیوز خبر داد:

    اسماعیلی خبر داد: ظاهرا به دلیل گستردگی مستمری بگیران (از نظر تعداد) بعضی از افراد هنوز افزایش حقوق شامل حالشان شده و برای برخی دیگر افزایش حقوق اعمال نشده است. اما به زودی این افزایش حقوق برای تمام بازنشستگان اعمال خواهد شد و کسانی که دریافتی نداشته اند، مبلغ افزایش حقوق را در حقوق ماه بعد به صورت معوقه دریافت خواهند کرد.