حزب حاکم هند
  • بسیاری این سئوال را مطرح می کنند که چگونه سخنگوی رسمی حزب حاکم هندوی "بهاراتیا جاناتا" بدون توجه به واکنش دو میلیارد مسلمان در سراسر جهان و حتی بدون فکر کردن به منافع مشترک هند در کشورهای اسلامی و عربی به پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) اهانت می کند؛ آنهم در حالی که حدود 8 میلیون هندی – که اغلب هندو هستند – در کشورهای اسلامی حاشیه خلیج فارس کار می کنند.