عملیات ایران ضد اسرائیل
  • یک تحلیلگر صهیونیست با اشاره به اینکه نوع عملیات ایران ضد اسرائیل در سطح جهان بی‌سابقه است تاکید کرد ایران سیاست صبر راهبردی خود را تغییر داده و بنابراین اسرائیل باید همه اقدامات بعدی خود را حساب شده انجام دهد.