محدوده ارز
  • وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در گفتگو با افکارنیوز:

    شقاقی شهری معتقد است که در حال حاضر ثبات نرخ ارز اهمیت بیشتری از کاهش یا افزایش آن دارد. منظور ما از ثبات، تثبیت نیست. منظور این است که نرخ ارز در یک محدوده نوسان جزئی داشته باشد و اگر هم قرار است کاهش یا افزایش اتفاق بیفتد، ملایم و در یک محدوده خاص باشد.