واترگيت
  • در دوران اقامت هلمز در تهران، رسیدگی سنای امریکا به پرونده جنجالی واترگیت و اعمال غیرقانونی سیا ادامه یافت و هلمز طی این دوران 4 ساله 16 بار به واشنگتن سفر کرد و بیش از 30 بار و متجاوز از 100 ساعت در کمیسیون چرچ بازجویی شد.