پارک‌شهر
  • حق‌شناس با اشاره به اینکه برخی از مباحث مطرح شده مبنی بر تغییر نام پارک‌شهر در فضای مجازی بر این مسأله دامن زده و شائبه ایجاد کرده است، گفت: موزه صلح در این پارک یک موزه جهانی است و کارکرد این پارک می‌تواند صلح باشد.