پالایشی یکم
  • صندوق پالایش یکم، چهارمین روز هفته را در محدوده قیمتی منفی به پایان رساند و قرمز به اتمام رسید و در پایان معاملات ارزش هر واحد صندوق پالایش‌یکم با احتساب ۰.۹۹ درصد افت نسبت به روز معاملاتی قبل به ۷۲ هزار و ۸۲۰ ریال رسید.

  • صندوق پالایش یکم، امروز را در محدوده قیمتی منفی به پایان رساند و قرمزپوش به اتمام رسید و در پایان معاملات ارزش هر واحد صندوق پالایش‌یکم با احتساب ۲.۶ درصد افت نسبت به روز معاملاتی قبل به ۷۱ هزار و ۹۹۰ ریال رسید.

  • خردمند کارشناس نفتی می‌گوید: صورت مالی سه ماهه آخر سال ۹۹ شرکت‌های پالایشی بر اساس قیمت‌های نفت و فرآورده‌های نفتی ۹ ماهه ابتدای سال بوده در حالی که قیمت‌ها در پایان سال رشد زیادی داشته است.

  • صندوق پالایش یکم، چهارمین روز معاملاتی هفته را در محدوده قیمتی منفی به پایان رساند و قرمزپوش به اتمام رسید و در پایان معاملات ارزش هر واحد صندوق پالایش‌یکم با احتساب ۰.۹۹ درصد رشد نسبت به روز معاملاتی قبل به ۷۲ هزار و ۳۵۰ ریال رسید

  • صندوق پالایش یکم، سومین روز معاملاتی هفته را در محدوده قیمتی منفی به پایان رساند و قرمزپوش به اتمام رسید و در پایان معاملات ارزش هر واحد صندوق پالایش‌یکم با احتساب ۲.۳۳ درصد رشد نسبت به روز معاملاتی قبل به ۷۳ هزار و ۷۰ ریال رسید

  • صندوق پالایش یکم، اولین روز معاملاتی هفته را در محدوده قیمتی مثبت به پایان رساند و سبزپوش به اتمام رسید و در پایان معاملات ارزش هر واحد صندوق پالایش‌یکم با احتساب ۶.۴ درصد رشد نسبت به روز معاملاتی قبل به ۷۰ هزار و ۹۷۰ ریال رسید.

  • صندوق پالایش یکم، چهارمین روز معاملاتی هفته را در محدوده قیمتی مثبت به پایان رساند و سبزپوش به اتمام رسید و در پایان معاملات ارزش هر واحد صندوق پالایش‌یکم با احتساب ۳.۲ درصد رشد نسبت به روز معاملاتی قبل به ۶۷ هزار و ۳۶۰ ریال رسید