افزایش فروش نفت
  • عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: عدم کسر سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت از 40 درصد به 20 درصد موجب کسری 130 هزار میلیارد تومانی بودجه سال آینده شد، اما بنا بر این شد تا از محل درآمدهای حاصل از افزایش فروش نفت جبران شود.

  • «افزایش فروش نفت، خزانه ایران را پُر کرده و اهرم مهم آمریکا را از بین برده است»؛ اشتباه نکنید، این اظهارنظر از سوی مقامات ایرانی بیان نشده، بلکه اعتراف مقامات آمریکایی به شکست فضاحت بار سیاست «فشار حداکثری» است.