جمعیت فقیر روستایی
  • شورای دولتی چین اعلام کرد: تا کنون ۷۷۰ میلیون نفر از جمعیت روستایی چین از فقر رها شده اند و تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی، همه جمعیت فقیر روستایی چین از فقر رهایی یافته اند.