سازمان امور مالیاتی کشور
  • به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق و در صورت تصویب نهایی ، بانک مرکزی موظف است تدبیری اتخاذ نماید که اطلاعات کلیـه تـراکنش هـای بـانکی بـه همراه کلیه اطلاعات خوداظهاری شده، به صورت فصلی در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد.اطلاعات ارائه شده توسط اشخاص در ارتباط با اطلاعات اظهارشده قابل استناد است.