نهضت مسکن ملی
  • سامانه طرح‌های حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir که برای کل نیمه دوم سال ۱۴۰۰ برای نام‌نویسی از متقاضیان باز بوده و تمامی متقاضیان فرصت یافتند تا در این سامانه ثبت‌نام کنند، اعلام کرده که چنانچه در آینده متقاضیان جدیدی برای ثبت‌نام در طرح نهضت ملی مسکن باشند، درخصوص بازگشایی سامانه تصمیم گیری خواهد شد.