پیشرفت کشور
  • رئیسی:

    رئیس جمهور با بیان اینکه ما در پیشرفت کشور نیازمند تحول هستیم و این تحول حتما باید بر پایه علم باشد، گفت: دانشگاه باید منشا تحول در کشور به عنوان یک ضرورت باشد.

  • ٰرئیس جدید سازمان انرژی اتمی گفت که این سازمان تاثیر مهمی برای قدرت سازی ملی دارد و افزود: مردم ما برای این‌که قله‌های رفیع پیشرفت را تسخیر کنند، نیازمند فعالیت بیش از پیش سازمان‌های موثر و تاثیرگذار ومحرک توسعه در بخش علم و فناوری مثل سازمان انرژی اتمی هستند.