کرامت زنان
  • برای نسلی که نمی‌داند زن، سلامت روح و طهارت درونش، سلامت و طهارت جامعه و قدرت باطنش، قدرت جامعه است، زن فقط در بدنی تعریف می‌شود که در زنجیر حجاب به بند کشیده شده و برهنگی سبب رهایی‌اش می‌شود!

  • روز گذشته و به نقل از سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خبری مبنی بر«رد کلیات طرح تأمین و تضمین امنیت و کرامت زنان» در این کمیسیون منتشر شد. علت مخالفت با این طرح، مغایرت با اصل 75 قانون اساسی و عدم پیش بینی منابع مالی مورد نیاز در جهت اجرای این طرح اعلام شد.