گرانی گوشت قرمز
  • جعفر راستی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت وگو با افکارنیوز:

    راستی تصریح کرد: اکنون علت اصلی نوسانی بودن قیمت کالاهای اساسی، مدیریت بسیار ضعیف به ویژه بازار مواد پروتئینی است. به صراحت می توان گفت که این روزها مدیریت بازار کالاهای اساسی به ویژه بازار مواد پروتئینی بسیار ضعیف است.