‌اشعار حافظ
  • دکترخانلری ابتدا در سال ۱۳۳۷، صدوپنجاه غزل حافظ را جداگانه تصحیح و چاپ کرد، و پس از آن در سال ۱۳۵۹ کلِ دیوان حافظ را به چاپ رساند.(تا پیش از مرگ نیزدر چاپ های بعدی، باز اصلاحاتی در این چاپ توسط ایشان اعمال شد) این کتاب دوجلد است؛ در جلد اول غزل های حافظ، و در جلد دوم قطعات و رباعیات و شعرهای مشکوک و منسوب به حافظ و نیز بعضی توضیحات لغوی آمده است.