برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی روز دوشنبه 27 اردیبهشت ماه 1400 پخش می‌شود.

شبکه آموزش:


آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣٠ دانش فنی پایه - پایه ۱۰- رشته شبکه و نرم افزار-شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت٨:٣٠ تا۹:۰ توسعه دهنده سیستم‌های مدیریت -رشته شبکه و نرم افزار- پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت 9تا۹:۳۰ دانش فنی تخصصی-پایه ۱۲- رشته صنایع چوب و مبلمان -شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت ۲۰:۵۰تا۲۱:۱۵ طراحی زبان بصری - رشته طراحی و دوخت- پایه 10 - -شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ تکه دوری - پایه ۱۱- رشته طراحی و دوخت -شاخه فنی و حرفه‌ای

6پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ علوم تجربی و تفکر پایه اول
ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ بازی و ریاضی پایه سوم
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ فارسی و نگارش پایه چهارم
ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ بازی و ریاضی پایه پنجم
ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ بازی و ریاضی پایه ششم
ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ مطالعات اجتماعی پایه هفتم
ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ مطالعات اجتماعی پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ مطالعات اجتماعی پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۶:۵۰ پرورشی- توانمند سازی شغلی

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:۵۰تا١٧:۱۰۰ عربی و زبان قرآن یک - پایه 10 - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۱۷:۱۰تا ١٧:۳۰ عربی و زبان قرآن دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰ عربی و زبان قرآن دو - پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۱۸:۰۰تا ۱۸:۳۰ عربی و زبان قرآن سه - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۲۰:۰۰تا ۲۰:۳۰ زمین شناسی -پایه ۱۲-رشته علوم تجربی
ساعت ۲۰:۳۰تا ۲۰:۵۰ فیزیک یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه 4 سیما:


ساعت۷:۳۰درس فارسی2 رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۷:۵۵ درس علوم وفنون ادبی1 پایه10رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸:۲۰ درس فارسی 2 پایه11رشته ادبیات و علوم انسانی.
ساعت۸:۴۵درس علوم ومعارف قرانی3 پایه12 مشترک تمام رشته ها.
ساعت۹:۱۰درس علوم ومعارف قرانی3 پایه12 تمامی رشته‌ها
ساعت۹:۳۵درس علوم ومعارف قرآنی3پایه12مشترک تمامی رشته‌ها.
ساعت۱۰:درس سلامت وبهداشت پایه12 رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۰:۲۵درس جغرافیا2 پایه11رشته ادبیات وعلوم انسانی
ساعت۱۰:۵۰درس فیزیک1 پایه10رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۱:۱۵درس فیزیک1پایه 10رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن و معارف سیما


متوسطه دوم

ساعت 8 تا ۸:۳۰ صبح - علوم و معارف قرآنی 2 - پایه 11 - رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت ۸:۳۰ تا 9 صبح - احکام 2 - پایه 11 - رشته علوم و معارف اسلامی

ابتدایی:


ساعت ۱۱:۲۰ تا ۱۱:۴۰ - هدیه‌های آسمان سوم دبستان
ساعت ۱۱:۴۰ تا 12 - آموزش قرآن دوم دبستان


متوسطه دوم

ساعت ١۵:۱۰ تا ١۵:٣٠ - دین و زندگی 2 - پایه 11 - رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

متوسطه اول:

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ - آموزش قرآن پایه هشتم