محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در هنگام دادن یک لوح تقدیر گفت: به هیچ‌وجه راضی نیستم عکس من در یک اداره و یا بر روی تابلوها و لوح‌های یادبود باشد.