مهمترین تیتر‌های  روزنامه‌های اقتصادی  یکشنبه دوم خرداد ماه به بیان مسائلی همچون آغاز خاموشی ها در کشور، اولتیماتوم به صاحبان کالای اساسی ، مسابقه افزایش قیمت ها در بازار، چالش های اقتصادی در پسا تحریم ، ترمز تورم با چرخش انتظارات،  می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

مسابقه افزایش قیمت ها در بازار/ چالش های اقتصادی در پسا تحریم/ ترمز تورم با چرخش انتظارات

مسابقه افزایش قیمت ها در بازار/ چالش های اقتصادی در پسا تحریم/ ترمز تورم با چرخش انتظارات

مسابقه افزایش قیمت ها در بازار/ چالش های اقتصادی در پسا تحریم/ ترمز تورم با چرخش انتظارات

مسابقه افزایش قیمت ها در بازار/ چالش های اقتصادی در پسا تحریم/ ترمز تورم با چرخش انتظارات

مسابقه افزایش قیمت ها در بازار/ چالش های اقتصادی در پسا تحریم/ ترمز تورم با چرخش انتظارات

مسابقه افزایش قیمت ها در بازار/ چالش های اقتصادی در پسا تحریم/ ترمز تورم با چرخش انتظارات

مسابقه افزایش قیمت ها در بازار/ چالش های اقتصادی در پسا تحریم/ ترمز تورم با چرخش انتظارات

مسابقه افزایش قیمت ها در بازار/ چالش های اقتصادی در پسا تحریم/ ترمز تورم با چرخش انتظارات

مسابقه افزایش قیمت ها در بازار/ چالش های اقتصادی در پسا تحریم/ ترمز تورم با چرخش انتظارات

مسابقه افزایش قیمت ها در بازار/ چالش های اقتصادی در پسا تحریم/ ترمز تورم با چرخش انتظارات