مهمترین تیترهای  روزنامه‌های اقتصادی  یکشنبه سوم خرداد ماه به بیان مسائلی همچون افزایش ۷۰ درصدی قیمت خوراکی ها در یک ماه، تکرار مثلث گرما، قطع برق و اینترنت، سهامداران گرفتار صف های فروش، کلافگی مردم از قطعی برق، مسکن در پسا انتخابات، خاموشی در کشور خانه کرد، می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

افزایش ۷۰ درصدی قیمت خوراکی ها در یک ماه/سهامداران گرفتار صف های فروش/ کلافگی مردم از قطعی برق

افزایش ۷۰ درصدی قیمت خوراکی ها در یک ماه/سهامداران گرفتار صف های فروش/ کلافگی مردم از قطعی برق

افزایش ۷۰ درصدی قیمت خوراکی ها در یک ماه/سهامداران گرفتار صف های فروش/ کلافگی مردم از قطعی برق

افزایش ۷۰ درصدی قیمت خوراکی ها در یک ماه/سهامداران گرفتار صف های فروش/ کلافگی مردم از قطعی برق

افزایش ۷۰ درصدی قیمت خوراکی ها در یک ماه/سهامداران گرفتار صف های فروش/ کلافگی مردم از قطعی برق

افزایش ۷۰ درصدی قیمت خوراکی ها در یک ماه/سهامداران گرفتار صف های فروش/ کلافگی مردم از قطعی برق

افزایش ۷۰ درصدی قیمت خوراکی ها در یک ماه/سهامداران گرفتار صف های فروش/ کلافگی مردم از قطعی برق

افزایش ۷۰ درصدی قیمت خوراکی ها در یک ماه/سهامداران گرفتار صف های فروش/ کلافگی مردم از قطعی برق

افزایش ۷۰ درصدی قیمت خوراکی ها در یک ماه/سهامداران گرفتار صف های فروش/ کلافگی مردم از قطعی برق

افزایش ۷۰ درصدی قیمت خوراکی ها در یک ماه/سهامداران گرفتار صف های فروش/ کلافگی مردم از قطعی برق