مهمترین تیتر‌های  روزنامه‌های اقتصادی  دوشنبه ۲۱ تیر ماه به بیان مسائلی همچون ارزان ترین خانه در تهران چند؟، الزام بانک مرکزی به رفع ابهامات تعهدات  ارزی، ادامه التهاب در بازار سیمان، تورم جدید در راه است؟، تله تیم اقتصادی هماهنگ، می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

ادامه التهاب در بازار سیمان/ تورم جدید در راه است؟/ تله تیم اقتصادی هماهنگ

ادامه التهاب در بازار سیمان/ تورم جدید در راه است؟/ تله تیم اقتصادی هماهنگ

ادامه التهاب در بازار سیمان/ تورم جدید در راه است؟/ تله تیم اقتصادی هماهنگ

ادامه التهاب در بازار سیمان/ تورم جدید در راه است؟/ تله تیم اقتصادی هماهنگ

ادامه التهاب در بازار سیمان/ تورم جدید در راه است؟/ تله تیم اقتصادی هماهنگ

ادامه التهاب در بازار سیمان/ تورم جدید در راه است؟/ تله تیم اقتصادی هماهنگ

ادامه التهاب در بازار سیمان/ تورم جدید در راه است؟/ تله تیم اقتصادی هماهنگ

ادامه التهاب در بازار سیمان/ تورم جدید در راه است؟/ تله تیم اقتصادی هماهنگ

ادامه التهاب در بازار سیمان/ تورم جدید در راه است؟/ تله تیم اقتصادی هماهنگ

ادامه التهاب در بازار سیمان/ تورم جدید در راه است؟/ تله تیم اقتصادی هماهنگ