مهمترین تیترهای  روزنامه‌های اقتصادی  سه شنبه ۲۲ تیر ماه به بیان مسائلی همچون اقتصاد ایران در راه ترکیه، پایان خاموشی های خارج از برنامه، بمب ساعتی ارزهای دیجیتال ، هیولای مسکن و آرزوی مستاجران، آوار طرح مسکن ملی بر سر دولت سیزدهم، قفل های بزرگ صندوق توسعه ملی، می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

 

هیولای مسکن و آرزوی مستاجران/ پایان خاموشی های خارج از برنامه/ بمب ساعتی ارزهای دیجیتال

هیولای مسکن و آرزوی مستاجران/ پایان خاموشی های خارج از برنامه/ بمب ساعتی ارزهای دیجیتال

هیولای مسکن و آرزوی مستاجران/ پایان خاموشی های خارج از برنامه/ بمب ساعتی ارزهای دیجیتال

هیولای مسکن و آرزوی مستاجران/ پایان خاموشی های خارج از برنامه/ بمب ساعتی ارزهای دیجیتال

هیولای مسکن و آرزوی مستاجران/ پایان خاموشی های خارج از برنامه/ بمب ساعتی ارزهای دیجیتال

هیولای مسکن و آرزوی مستاجران/ پایان خاموشی های خارج از برنامه/ بمب ساعتی ارزهای دیجیتال

هیولای مسکن و آرزوی مستاجران/ پایان خاموشی های خارج از برنامه/ بمب ساعتی ارزهای دیجیتال

هیولای مسکن و آرزوی مستاجران/ پایان خاموشی های خارج از برنامه/ بمب ساعتی ارزهای دیجیتال

هیولای مسکن و آرزوی مستاجران/ پایان خاموشی های خارج از برنامه/ بمب ساعتی ارزهای دیجیتال

هیولای مسکن و آرزوی مستاجران/ پایان خاموشی های خارج از برنامه/ بمب ساعتی ارزهای دیجیتال