مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: واریز حقوق و مزایای کارکنان وزارت نفت، طبق مقررات و ضوابط صورت گرفته است و کسی در کشور نیست که حقوق خود را دریافت نکرده باشد.

به گفته خجسته مهر معاون وزیر نفت، عمده اطلاعات مورد نیاز برای تغذیه در سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان دولت (پاکنا)، از سوی وزارت نفت ثبت شده است.

حقوق

سایر رسانه‌ها