شورای دولتی چین با انتشار کتاب سفید «ایجاد همه جانبه جامعه با رفاه نسبی: فصل باشکوه در توسعه حقوق بشر چین» خط فقر را کم تر از ۲ هزار و ۳۰۰ یوان در سال تعریف کرد.  

در این کتاب همچنین آمده است: بر اساس این استاندارد، تا کنون ۷۷۰ میلیون نفر از جمعیت روستایی چین از فقر رها شده اند.

بر اساس استاندارد بین المللی فقر که توسعه بانک جهانی تعیین کرده است، جمعیت کل فقیر رها یافته از فقر در چین بیش از ۷۰ درصد کل این جمعیت از فقر در جهان را شامل می شود.

رهایی تمامی جمعیت فقیر چین از فقر

با این تعریف، چین ۱۰ سال زودتر از موعد مقرر در «برنامه توسعه پایدار سال ۲۰۳۰ سازمان ملل»، به هدف فقرزدایی رسیده و خدمات بزرگ در امر فقرزدایی جهانی و توسعه بشر انجام داده است.