دخترم نرجس

عزیزم من با نویسندگان و آقای انصاری که در آخر کتاب آورده شده است صحبت کردم تمامی مطالب این کتاب حقیقتی است که با آیات و روایات ما تطبیق دارد.

انشاء الله بهره ببری

پدرت و دوستدارت

حاج قاسم