تصاویر نیم صفحه  روزنامه‌های ورزشی  بیست و هشتم تیر ماه به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.