با نظر اعضا و در جلسه هیات مدیره باشگاه استقلال ، مصطفی آجورلو به عنوان رئیس هیات مدیره، مجتبی عبداللهی به عنوان نایب رئیس و محمد مومنی به عنوان دبیر هیات مدیره باشگاه استقلال انتخاب شدند.

انتخاب رئیس ، نایب رئیس و دبیر هیات مدیره باشگاه استقلال