تصاویر نیم صفحه  روزنامه‌های ورزشی ۲۲ مهر ماه به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.

 

سرگردانی قهرمان ایران در فرودگاه/  می دانستیم الهلال بلوف می زند

سرگردانی قهرمان ایران در فرودگاه/  می دانستیم الهلال بلوف می زند

سرگردانی قهرمان ایران در فرودگاه/  می دانستیم الهلال بلوف می زند

سرگردانی قهرمان ایران در فرودگاه/  می دانستیم الهلال بلوف می زندسرگردانی قهرمان ایران در فرودگاه/  می دانستیم الهلال بلوف می زند

سرگردانی قهرمان ایران در فرودگاه/  می دانستیم الهلال بلوف می زند

سرگردانی قهرمان ایران در فرودگاه/  می دانستیم الهلال بلوف می زند