لیندا کیانی با انتشار این عکس نوشت:

بعد از تو آن عروسک خاکی

که هیچ چیز نمیگفت هیچ چیز به جز آب آب آب

در آب غرق شد...

 

لیندا کیانی

کیانی