شقایق دهقان تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت : 

فرقى نداره کجاى دنیا باشم بغض که میکنم تو خودتو بهم میرسونى .

 

شقایق دهقان