شاهرخ استخری  تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

 

شاهرخ استخری