کتایون ریاحی  تصویر زیر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

 

کتایون ریاحی