شبنم قلی خانی  این عکس را در صفحه خود منتشر کرد و نوشت:

 اگه میخوای پرواز کنی؛ باید همه چیزهای سنگینی که تو رو به سمت پایین میکشن؛ رها کنی.

 

شبنم قلی خانی