فریبا نادری  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد.

 

فریبا نادری