شبنم فرشادجو  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد.

 

شبنم فرشادجو