بچه های  جواد فروغی  دکور ویژه برنامه المپیک شبکه سه رو سرسره کردند و در دقایقی که مجریان این برنامه در حال گفت وگو با قهرمان المپیک توکیو بودند، بچه های جواد فروغی استادیو خبر را به زمین بازی تبدیل کرده و سرسره بازی را بر روی دکور شروع و تا میانه برنامه ادامه دادند.

 بازیگوشی دو فرزند خردسال جواد فروغی باعث شد که این قهرمان که از راه دور در حال مصاحبه با مجریان این برنامه بود از شدت خنده نتواند به مصاحبه ادامه دهد و برنامه چند دقیقه برای جلوگیری از بازیگوشی این دو کودک دچار وقفه شد.

جواد فروغی + قهرمان المپیک

جواد فروغی + قهرمان المپیک

جواد فروغی + قهرمان المپیک