کیانوش رستمی   این عکس را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

 

N1988186.png