داریوش فرضیایی تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت:

خالی که میشوی

همه می بینند که قلب ات تنها به رسیمان نازکی آویخته است !

نمی دانی تو هستی که قلب ات را نگه داشته ایی یا این قلب توست که هنوز بر پا نگاهت داشته !

این حس برهنگی غریبی است ...

حس غریبی که داریوش فرضیایی دارد /عکس