بهاره کیان افشار در پستش نوشت:

برایت تمام خوبی های روزگار را آرزو دارم

و فرصتی بی شمار

برای زندگی کردن؛

برایت سلامتی آرزو می کنم

و داشتن قلبی بزرگ را؛

برایت آرزو دارم روشنایی را

شاد زیستن را

و لبخندی عمیق را ...

برای تمام عمرت؛

برایت دست یافتن به آنچه که دوست داری

و همیشه آرزویش را داشتی ...

برایت یک بغل گل سرخ !

و توان دوست داشتن را

آرزو دارم ؛

برایت آنچه که زیباترین حس است

عشق ...

شبیه آن حسی که به من دادی ...

برایت عشق ورزیدن را آرزو دارم؛

من

برایت احساس را

از صمیم قلبم

آرزو دارم؛

برایت احساس آرزو دارم…

آرزوهای زیبای بهاره کیان افشار /عکس