وانت بارها یکی از مشاغلی است که در خصوص محصولات غذایی و بسیاری از فعالیت های دیگر مشغول به کار هستند. دارندگان وانت بارها می خواهند بدانند در طرح کرونا می توانند حضور یابند؟

تردد وانت بار در طرح کرونا

سوالی: آیا وانت بارها می‌توانند تردد داشته باشند؟

پاسخ: در محدوده استان و شهر خود.