پرستار د ر لحظات آخر زندگی مادرش که مبتلا به کرونا است ، با او نفس به نفس می شود.

شاید خستگی های مراقبت طولانی از مادر را با نهادن پیشانی خود بر پیشانی مادر از تن به در می کند، شاید او دیگر از ویروس کرونا درمانده شده و می داند که برای مادر نمی توان کاری کرد.

عکس+پرستار+کرونا+با+مادرش+در+بیمارستان+