علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران درباره نامه شهرداری به شورای شهر جهت تبدیل برخی باغات تهران به برج اظهارداشت: لایحه اى با عنوان «محرک اقتصادى ٢» از سوى شهردارى به شورا ارسال شده و در جلسات کمیسیون ها در حال بررسی است.

افزود: یکى از مواد این لایحه، درباره تعیین تکلیف تعدادى پرونده برج باغ معلق مانده و مربوط به قبل از اسفند ٩٦ است که بخشى از عوارض را در همان زمان پرداخت کردند که در کمیسیون با مخالفت ما مواجه و حذف شد.

سخنگوی شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: دیروز در جلسه کمیسیون مشترک بررسى لایحه محرک اقتصادى ٢ با صدور مجوز براى پرونده هاى برج باغ مخالفت کردیم و آن ماده حذف شد.

اعطا تصریح کرد: بنابرین نه برج باغ جدیدی درکار است و نه درآمدى از برج باغ قرار است برای شهرداری حاصل شود.