در قانون کار در زمینه پرداخت خسارت اخراج پیش بینی خاصی به عمل نیامده است.
 
تنها در مواردی که مراجع حل اختلاف اخراج کارگر را موجه تشخیص دهند، به ازای هر سال ۳۰ روز حقوق تحت عنوان مزایای سنوات خدمت (حق سنوات) تعیین می‌کنند و در صورتی که اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص دهند حکم بازگشت به کار همراه با پرداخت حق السعی از تاریخ اخراج تا تاریخ بازگشت به کار را صادر خواهندکرد.