بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی ستاد احیای دریاچه ارومیه، حجم آب دریاچه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ میلیون مترمکعب و نسبت به ابتدای سال آبی (اول مهر امسال) ۳ میلیون متر مترمکعب کاهش یافته است.

حجم آب دریاچه ارومیه نیز در مقایسه با متوسط دراز مدت ۱۲.۴۸ میلیارد مترمکعب کاهش را نشان می‌دهد. تراز سطح آب دریاچه ارومیه امسال یک هزار و ۲۷۱ متر و ۲۵ سانتیمتر است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۰۲ سانتیمتر و نسبت به ابتدای سال آبی (اول مهر امسال) یک سانتیمتر و در مقایسه با متوسط دراز مدت، ۳ متر و ۳۱ سانتیمتر از نظر ارتفاعی کاهش را نشان می‌دهد.

همچنین وسعت دریاچه در تراز یاد شده حدود ۲ هزار و ۷۹۴ کیلومتر مربع است که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۳ کیلومترمربع و نسبت به ابتدای سال آبی ۶ کیلومترمربع و در مقایسه با متوسط دراز مدت یک هزار و ۷۰۰ کیلومتر مربع کاهش وسعت را نشان می‌دهد.