تقدیر رییس قوه قضاییه از دستگاه قضایی عراق بابت صدور حکم بازداشت ترامپ را ببینید.