۸ منطقه تهران از شاخص ۲۰۰ واحدی عبور کردند. وضعیت آلودگی هوا در منطقه ۱۶ همچنان زرد و شاخص آن زیر ۱۰۰ واحد است

آلودگی هوا