خاتمی عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: سازمان بهداشت جهانی تمام اقدامات ایران در زمینه واکسن کرونا را تایید کرده است.